Menu:

 
Smluvní vztah mezi objednatelem služby a vykonavatelem nebo zprostředkovatelem vzniká potvrzením závazné objednávky oběma stranami, a to zpravidla skrze e-mail. Závazná objednávka má právní platnost Smlouvy o dílo, jak ji definuje Obchodní zákoník platný v ČR.

Diskrétnost:
Vykonavatel nebo zprostředkovatel překladu nebo korektury považuje všechny informace obsažené v textu za přísně důvěrné a zachovává o nich naprostou mlčenlivost; za žádných okolností jich nevyužije na úkor objednatele nebo třetí strany.

Vlastnická práva:
Výhradním vlastníkem textu překladu nebo korektury a práv spojených s užíváním díla se stává objednatel v okamžiku proplacení faktury za dílo.

Záloha:
V případě, že předpokládaný rozsah zakázky přesahuje 30 normostran překladu (nebo 60 normostran korektury), je vykonání díla podmíněno splacením zálohy, jejíž výše činí zhruba 30% předpokládané celkové ceny. Při první zakázce je požadováno splacení zálohy ve výši zhruba 50% předpokládané celkové ceny. Plátce uvede jako variabilní symbol číslo objednávky (neplatí pro platbu skrze PaySec). Příjemce uhrazení zálohy písemně potvrdí. Více o způsobech platby níže.

Vyúčtování objednávky:
Závazná objednávka stanoví pouze předběžnou cenu překladu nebo korektury. Cenou se v případě překladu nebo korektury rozumí cena za cílový text, přičemž se účtuje každá započatá normostrana (1500 znaků bez mezer). Faktura se dodává spolu s textem překladu nebo korektury. Splatnost faktury je 14 dní od data jejího vystavení, přičemž plátce uvede jako variabilní symbol číslo faktury (při platbě skrze PaySec bude plátce k uvedení čísla faktury vyzván v internetovém rozhraní po potvrzení platby). Platit lze bankovním převodem, složenkou nebo skrze platební tlačítko PaySec, které se nachází zde v sekci Kontakt.

Stornovací poplatek:
V případě, že svévolně odstoupí od závazné objednávky, je objednatel povinen uhradit vykonavateli nebo zprostředkovateli překladu nebo korektury stornovací poplatek, jehož výše se určí v závislosti na množství již vykonaného překladu nebo korektury. Stornovací poplatek může činit až 100% ceny překladu nebo korektury. Rozpracované dílo bude odevzdáno objednateli po přijetí poplatku. Splatnost poplatku je 14 dní od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy:
Obě strany mají podle zákona právo odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana poruší smluvní podmínky.

Reklamace:
Objednatel má právo na reklamaci překladu nebo korektury do 14 dní po převzetí díla, přičemž je povinen uvést důvody reklamace. V případě oprávněnosti reklamace se překladatel nebo zprostředkovatel zavazuje nedostatky překladu nebo korektury bezodkladně odstranit. Po 14 dnech po převzetí díla se předpokládá, že překlad nebo korektura je bez vady.